Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Ця оферта адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (далі «Замовник») і є публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання послуг (далі «Договір») на офіційному інтернет-сайті Продавця https://perevodim.com.ua/.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Для цілей цього Договору терміни вживаються у такому значенні:

1.1. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків та/або обмежень та є рівносильним укладенню двостороннього письмового Договору.

1.2. Замовник – особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору та сплатила вартість Послуг Виконавця за укладеним Договором.

1.3. Виконавець – ФОП Бугаєнко Світлана Петрівна (ІПН 2872419382).

1.4. Сторони – Виконавець та Замовник.

1.5. Сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://perevodim.com.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Замовника про Виконавця та послуги, що їм надаються.

1.6. Послуга – переклад Виконавцем завдання (письмовий текст тощо) на мову, відмінну від мови, якою викладено завдання. До послуг, які може виконувати Виконавець у рамках цього Договору, належать також інші послуги, пов’язані з перекладом. Їх перелік, умови придбання та інші умови розміщено на сайті https://perevodim.com.ua/.

1.7. Замовлення – вибір окремих позицій із переліку Послуг, зазначених Виконавцем на Сайті, а також погоджена обома Сторонами домовленість про найменування та характер Послуги, вартості Послуги, строків виконання Послуги, особливих вимог до Послуги, а також інших умов, які мають бути дотримані Виконавцем під час виконання Послуги.

 

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір є публічним, який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, та Замовником, з іншого, з моменту Акцепту останнім усіх без винятку умов та положень цього Договору.

2.2. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та сплатити надані Послуги.

2.3. Найменування, характер Послуг, строки виконання Послуг, а також їхня вартість узгоджується сторонами до початку виконання Замовлення.

 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Перелік та вартість Послуг розміщено на Сайті.

3.2. Вартість Замовлення визначається Виконавцем самостійно шляхом проведення експертної оцінки завдання спеціалістами Виконавця щодо рівня складності, кількості знаків та іншого.

3.3. Остаточна вартість Послуг визначається Виконавцем після закінчення виконання Послуг, виходячи з їх фактичного обсягу. Погоджуючись з умовами цього Договору, Замовник погоджується з тим, що остаточна вартість Послуг може відрізнятися від узгодженої попередньої вартості (у тому числі й у бік збільшення) та зобов’язується сплатити остаточну вартість Послуг до моменту отримання Замовлення.

3.4. Оплата вартості Послуг здійснюється у національній валюті України.

3.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом опублікування нової ціни на Сайті.

3.4. За домовленістю Сторін Замовнику може надаватися право оплачувати Послугу частинами.

3.5. Оплата Послуг означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.

3.6. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги зазначаються на Сайті.

3.7. Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник має право:

4.1. Отримати Послуги на умовах цього Договору.

4.2. Отримати від Виконавця інформацію про Послуги, що надаються, умови їх надання за телефонами, вказаними на Сайті, або надіславши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, або через форму зворотного зв’язку.

Замовник зобов’язується:

4.3. Оплатити Послуги у повному обсязі у порядку та строки, передбачені цим Договором.

4.4. Повідомити Виконавця про особливі вимоги до Послуги, зовнішнього та нестандартного оформлення результатів наданої Послуги, у тому числі про призначення перекладу, не пізніше дати погодження Замовлення.

4.5. Не пізніше дати оформлення Замовлення повідомити Виконавця про бажані терміни виконання Послуги.

4.6. У разі намірів змінити умови, викладені у Замовленні, такі як: особливі вимоги до Послуги, строки виконання Послуги та інше, такі зміни оформлюються Сторонами шляхом оформлення Замовлення у новій редакції. При цьому вартість Послуги Виконавця обговорюється Сторонами додатково.

Якщо Замовник має намір збільшити обсяг завдання, таке збільшення оформляється Сторонами Замовленням у новій редакції відповідно до умов цього Договору.

4.7. Надати Виконавцю актуальну інформацію про контактні дані для зв’язку Виконавця із Замовником у межах надання Послуг згідно з цим Договором.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець має право:

5.1. Самостійно визначати форми та способи надання Послуг з огляду на вимоги чинного законодавства України та умови Договору.

5.2. В односторонньому порядку визначити вартість послуг.

5.3. Самостійно залучити до надання послуг третіх осіб.

5.4. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію та документацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за Договором. У разі передачі Замовником Виконавцю оригіналів документів останній забезпечує збереження таких. Усі оригінали документів, отримані Виконавцем від Замовника, підлягають обов’язковому поверненню Замовнику.

У разі ненадання інформації, неповного чи неправильного надання інформації Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до надання Замовником такої інформації.

5.5. В односторонньому порядку вносити зміни до умов Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

Виконавець зобов’язується:

5.6. Надати Послуги належної якості у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

5.7. Надавати Замовнику інформацію про Послуги, що надаються, умови їх надання.

5.8. Інформувати Замовника у разі зміни порядку надання Послуг шляхом передачі такої інформації узгодженими каналами зв’язку.

 

6. ГАРАНТІЇ І ПОСВІДЧЕННЯ СТОРІН

6.1. Сторони гарантують, що мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладання Договору.

6.2. У випадку, якщо Послуга з будь-яких причин не була отримана Замовником, Виконавець надає Замовнику право звернутися до Виконавця із Заявою про повернення сплачених коштів.

6.3. Заява на повернення коштів, зазначена у п. 6.2 Договору, надсилається Замовником на електронну адресу, вказану на Сайті.

Відповідальність за правильність даних, зазначених у Заяві, несе Замовник. Заява на повернення коштів має містити таку інформацію:

6.3.1. Прізвище, ім’я, по-батькові Замовника;

6.3.2. Спосіб, дату та суму оплати Послуг;

6.3.3. Причини, через які Послуга не була отримана Замовником;

6.3.4. Банківські реквізити повернення коштів.

6.4. За умови відповідності Заяви щодо повернення коштів вимогам п. 6.3 Договору, Виконавець повертає сплачені кошти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання заяви. Повернення коштів здійснюється за вирахуванням комісії платіжних систем та на карту, з якої було проведено оплату.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та положень Договору.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Замовника та/або його суб’єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням та/або негативна суб’єктивна оцінка не є підставою вважати Послуги наданими неякісно, ​​або не у погодженому обсязі.

Переклад вважається якісним, якщо він адекватно передає зміст тексту оригіналу. Це означає, що перекладений текст відображає поняття, що містяться в оригіналі, в їхньому еквівалентному вираженні і зберігає взаємозв’язок смислових елементів тексту оригіналу таким чином, щоб інформація, закладена в тексті для перекладу, була передана абсолютно достовірно або якщо в мові перекладу відсутні абсолютні лексичні відповідності, з мінімальними можливими втратами. При цьому, якщо текст оригіналу представлений у певній формі (схеми, таблиці), то така форма має бути збережена у перекладі.

7.3. У разі порушення Замовником строків оплати за цим Договором, Замовник виплачує Виконавцю неустойку у вигляді пені у подвійному розмірі облікової ставки НБУ від суми несплати за кожний день прострочення.

 

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. Усі суперечки між Сторонами розглядаються шляхом переговорів на підставі врегулювання конфлікту з максимальним урахуванням інтересів Замовника та Виконавця.

8.2. У разі, якщо Сторони не зможуть дійти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають передачі на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

 

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це є наслідком обставин, що настали після набрання чинності Договору і знаходяться поза сферою контролю сторони, що не виконує їх. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, цивільні заворушення, терористичні акти, збої в роботі телефонних мереж загального користування, електронних каналів зв’язку, а також рішення державних органів тощо, але не обмежуються ними (далі – форс-мажор). Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення Стороною, що не виконує положення Договору, форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою, завіреною торгово-промисловою палатою або іншими доказами. Якщо форс-мажор виник у результаті рішення державних органів, Сторони вважають, що текст такого рішення є достатнім доказом настання обставин форс-мажору.

9.2. Обставини форс-мажору автоматично продовжують термін виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть понад шість місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

 

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи умови Договору, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю внаслідок надання Послуг на умовах цього Договору відповідно до законодавства України у сфері захисту персональних даних.

10.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання та розповсюдження (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, що їх оброблює Виконавець, будь-якою особою, пов’язаною з Виконавцем відносинами контролю для ведення бази персональних даних Замовників.

10.3. Замовник погоджується, що Виконавець не повинен отримувати додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника будь-якій особі, яка пов’язана з Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних відносин.

10.4. Виконавець визнає, що зобов’язання щодо збереження конфіденційності застосовуються щодо конфіденційної інформації, що передається йому Замовником як до, так і після дати укладення цього Договору.

10.5. Зобов’язання щодо збереження конфіденційності залишаються чинними протягом 1 (одного) року після розірвання цього Договору.

10.6. За розголошення інформації, отриманої від Замовника у процесі надання Послуг, Виконавець несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

11. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ

11.1. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначено безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

11.3. Заголовки, що використовуються у статтях та пунктах цієї Оферти, використовуються лише для посилань та зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти або її будь-якої частини.

 

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладання та діє до повного виконання Сторонами умов Договору.

12.2. Цей Договір може бути розірваний до закінчення строку його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором з дотриманням умов цього Договору.

12.3. У випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.4. Сторони підтверджують повне та однозначне розуміння ними предмета та змісту цього Договору, прав та обов’язків кожної Сторони, що випливають або пов’язані з виконанням Договору, суть термінів, що вживаються у Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам та волі Сторін.

12.5. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є чи стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору загалом.

12.6. Сторони погоджуються, що до відносин, що виникли між ними на підставі цього Договору, застосовується право України.

12.7. Сторони мають право у будь-який момент укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.

 

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Бугаєнко Світлана Петрівна

ІПН 2872419382,

тел.: +38(095) 555 0501

Связаться с нами